Enstitümüzün mevcut olan Lisansüstü Programları ve daha önceki yarıyıllarda ilan edilmiş başvuru koşulu bilgilerine programlar sayfasından ulaşılabilir.


Genel Bilgiler:

 1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü başvuruları ile ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılmakta ve başvurularla ilgili tüm duyurula www.sis.itu.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır.

 2. Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı Akademik Takvim'de belirlenen tarihlerde yılda 2 defa yapılmaktadır (Mart-Haziran ve Ekim-Ocak ayları arasında)

 3. Başvurular İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı başvuru programına elektronik ortamda belge yüklemek yoluyla gerçekleştirilir. Elden veya posta ile evrak teslim etmek yoluyla başvuru yapılamamaktadır.

 4. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan adaylar ilgili programların önerisi ve Enstitünün onayı ile oluşturulan "öğrenci kabul komisyonları" tarafından mülakata alınırlar. Mülakat tarihleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenir ve belirlenen tarihler mülakat haftasından önce Enstitünün web sayfasında ilan edilir. Mülakat sonucunda başarılı bulunup kesin kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kesin kayıt tarihleri v.b. bilgiler www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilir.

Başvuru Süreci İle İlgili Bilgiler:

 1. Lisansüstü başvuru bağlantısı akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde aktif olmaktadır. Belgelerin tam olarak sisteme yüklenmesi yeterlidir, ayrıca çıktısının alınıp iletilmesine gerek bulunmamaktadır.

 2. Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan öğrencilerden en az 3.00 ortalama istenmektedir.

 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi: ALES notu 55, Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 80 taban puandan az olamaz. Yüksek Lisansı bitirip en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, daha önce almış oldukları ALES belgesi süreye bakılmaksızın kabul edilir. Tüm öğrenciler için GRE sonuç belgesi de kabul edilebilir. ALES minimum taban puanı 55’e karşılık eşdeğeri kabul edilen GRE sınavının quantitative bölümünden minimum 610 puan gerekmektedir. ALES-GRE eşdeğerlik tabloları için tıklayınız.

 4. Program bazında istenen minimum ALES ve not ortalaması değerleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıda belirtilenler genel değerleri ifade etmekte olup, tüm lisansüstü programlarımız Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca, daha yüksek puan limitleri ilan edebilmektedirler. Aynı zamanda bazı tezsiz programlarda ALES şartı aranmayabilir. Bu nedenle programların başvuru dönemlerinde ilan edilen özel koşulları kontrol edilmelidir.

 5. Başvuru aşağıda belgelerin ilgili bağlantıya yüklenmesi suretiyle gerçekleştirilir;

  1. Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript)

  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sınav sonuç belgelerinden biri (ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)

  3. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (Bu belgeler ve geçerlilik süreleri için tıklayınız).

  4. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

 6. Bunun dışında adaylar, eğer başvuru sitemi üzerinden yüklemesi yapılmadı ise mülakatlar sırasında aşağıdaki dokümanları mülakat komisyonlara sunarlar;

  1. 2 adet Referans Mektubu

  2. Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı Referans Mektubu (yukarıdaki iki referans mektubuna ilave olarak)

Yabancı Dil Sınav ile İlgili Bilgiler:

İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgeler hakıkında bilgi almak için tıklayınız. İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında II. Öğretim Tezsiz programlar için İTÜ Yabancı Dil Sınavı minimum puan koşulu 55 olarak uygulanır.

 1. Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptıran ancak İngilizcesi yetersiz olan Yüksek Lisans öğrencilerine bir yıl süre tanınır. Bu süre içerisinde öğrenci yukarıda belirtilen İngilizce sınavlarına kendi imkânları ile hazırlanırlar. Yeterliği sağlayan öğrenci öğrenimine ders aşamasından itibaren devam eder. Verilen süre sonunda yeterliği sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 2. Doktora programlarına başvuracak adayların belirtilen sınavlara ilişkin sonuç belgeleri yoksa, başvuru işlemini tamamlayabilirler, ancak kayıtlar sırasında belge teslim edememeleri halinde kesin kayıtları yapılmaz.

 3. Üniversite Yönetim Kurulunun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL-IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilmektedir.

 4. Adaylardan, anadili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşı olup resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise, lisans veya yüksek lisans diplomalarından birine sahip olanlardan yabancı dil belgesi istenmez.