Lisansüstü eğitime 2012-2013 Güz yarıyılı ve takip eden yarıyıllarda başlayacak öğrencilerin ders saydırma/muafiyet (daha önce aldıkları dersi şimdiki öğrenimle saydırma) talepleri İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esaslarına göre değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Başvurular ilk ders kaydının yapıldığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar Enstitüye yapılır. Belirtilen süreden sonra veya ilerleyen yarıyıllarda yapılan başvurular işleme alınmaz.
 • En fazla 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için saydırma/muafiyet talep edilebilir.
 • Başvuru ekinde onaylı ders içerikleri ve not döküm belgesinin yer aldığı ve talebin açık bir şekilde belirtildiği bir dilekçenin Enstitü Müdürlüğüne sunulmasıyla gerçekleştirilir.
 • Başvuru ilgili Program Yürütmü Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Saydırma/muafiyet talep edilecek derslerin harf notu en az “CC” olmalıdır.
 • Saydırılan/muaf olunan ders sayısı, öğrencinin ilgili programda alması gereken toplam ders kredisinin yüzde ellisinden fazla olamaz.

Başarısız olunan dersin yerin bir başka ders saydırılması

 1. Tüm öğrencilerin, sadece seçimli dersler için, aşağıdaki şartları sağlıyor olup olmadığına bakılmaksızın öğrenimleri boyunca en fazla bir defa, başarısız olunan dersin yerine başarılı olunan dersi saydırma hakkı vardır. Öğrenci bu haktan faydalanmış ise ders saydırma talebi değerlendirilirken aşağıdaki şartlar dikkate alınır;
  1. Başarısız olunan dersin genel ortalamayı etkilememesi için tekrar alınması gerekir. Yerine bir başka ders saydırılamaz.
  2. Başarısız olunan ders; açılmamış, ders planlarından çıkarılmış ise yerine başka bir dersin saydırılması teklif edilebilir.
 2. Talebi uygun görülen öğrencinin not dökümünden başarısız not çıkarılmaz ancak söz konusu notun genel ortalamaya etkisi kalkar. 
 3. Başarısız olunan dersin not dökümünden çıkarılması şeklinde bir yöntem uygulanamaz.
 4. Daha önce alınıp başarılan ders, daha sonra alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılamaz.
 5. Programların kabul ettiği zorunlu matematik dersinden başarısız olunması halinde yerine programın kabul ettiği diğer zorunlu matematik derslerinden birinin saydırılması teklif edilebilir.
 6. Başarısız olunan dersin yerine aynı dersin farklı dilde olanı alınabilir. Bu durumda da alınacak olan dersin başarısız olunan ders yerine saydırılabilmesi için Enstitüye teklifte bulunulması gerekir.