LEE tarafından, dört senede bir Sürekli İyileştirme kapsamında çalışmalar başlatılmaktadır. Bu, büyük sürekli iyileştirme döngüsü olarak adlandırılmıştır.


 • Sürekli iyileştirme çalışmalarında Enstitünün dört yıllık Stratejik hedefleri dikkate alınır.

 • Danışma Kurulu üyeleri ile peş peşe toplantılar yapılarak, lisansüstü programların ve işleyişin değerlendirmesi yapılmakta ve iyileştirme önerileri alınmaktadır.

 • Her program için birer Sürekli İyileştirme komisyonu kurulmaktadır.

 • En son Sürekli İyileştirme döngüsünde, tüm programların yüksek lisans ve doktora seviyesinde program çıktılarını YÖK’ün tanımladığı çıktılara uygun biçimde belirlemesi istenmiştir.

 • Ardından program iyileştirme komisyonları, Lisansüstü Programların İyileştirilmesi Yönergesi doğrultusunda Dünya’daki ilk 50 üniversite arasından en az iki tanesinin lisansüstü ders planları ile mevcut lisansüstü programın ders planının kıyaslamasının yapılması istenmiştir. Böylece programda, yeni açılabilecek derslerin belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 • Program Sürekli İyileştirme Komisyonunun, program akademik kurulunu toplayarak programdaki varsa kapatılacak dersleri belirlemesi, ders içeriklerinde güncellemeleri tartışması, yeni açılacak ders önerilerini toplaması istenmiştir.

 • Tüm dersler için güncellenmiş ders kataloğu dosyalarının, programın görevlendirdiği kişiler ya da Enstitü çalışanları tarafından E-LEE ortamına aktarılması sağlanmaktadır.

 • Sürekli İyileştirme çalışmaları kapsamında, belirlenen ikişer dış değerlendirici tarafından programın değerlendirilmesi istenmektedir. Dış değerlendiricilere, değerlendirme sırasında yanıtlamaları için ekte sunulan sorular iletilir. Ayrıca programda öğretim üyesi başına lisansüstü öğrenci sayısı ile birlikte akademik kurul üyelerinin sayısı ve deneyimleri dış değerlendiriciler tarafından incelenmesi sağlanır. Altyapıya ilişkin değerlendirmeler de yapılmaktadır.

 • Dış değerlendiricilerin değerlendirmeleri ve yorumları program iyileştirme komisyonu üyelerine iletilmektedir. Program komisyonları ile LEE müdür ve müdür yardımcıları seriler halinde toplantılar yaparak, gerçekleştirilecek iyileştirme önerileri üzerinde tartışılır.

 • LEE Enstitü Kurulu’nda program iyileştirme önerileri kapsamında yeni ders önerileri, içerik değişiklikleri ve ders kapama talepleri karara bağlanır. Enstitü Kurulu’nda iyileştirme önerileri değerlendirilirken, LEE Stratejik Hedefleri dikkate alınır ve bu hedeflerle iyileştirme önerilerinin örtüşmesine dikkat edilir.

 • Ardından her lisansüstü program için Enstitü Kurulu’nda onaylanan iyileştirme önerileri, Senato’ya iletilerek program iyileştirme süreci tamamlanmaktadır.

 • Küçük iyileştirme döngüsü kapsamında lisansüstü mezun ve öğrenci anketlerinin sonuçları, yıllık olarak program iyileştirme komisyonlarına iletilir. Böylece öğrencilerden geribildirim alınır. Program yürütme kurulu ve iyileştirme komisyonu, yeni ders veya içerik değişikliği önerilerini her dönem Enstitü’ye iletebilmekte ve Enstitü Kurulu’nda görüşülüp onaylanan öneriler Senato’da görüşülerek karara bağlanmaktadır.


Şimdiye kadar uygulanan yüksek lisans ve doktora mezun anketlerinin soruları ve yanıtları içeren raporlar da ekte sunulmuştur. Anketlerde, program çıktılarının gerçekleştirilme düzeyleri ölçülmeye çalışılmaktadır.

Bunlara ek olarak, Araştırma Sorumluluk Alanında belirlenen alt stratejiler doğrultusunda, “Makalelerden Doktora Tezi” hazırlanmasına yönelik Enstitü önerisi Senato tarafından onaylanmış olup, böylece en az üç adet SCI-exp, SSI- AHCI indeksli makalenin doktora tezlerinden hazırlanması teşvik edilmiştir.

Doktora tezlerinin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla, Senato kararı doğrultusunda 2011-2012 Güz dönemi ve sonrası doktoraya başlayan öğrencilerin, en az bir adet SCI-exp, SSCI veya AHCI indeksli makaleyi doktora tezinden hazırlanması tez teslim şartı olarak belirlenmiştir. Mimarlık vb bazı doktora programları için bu koşul farklı biçimde tanımlanmıştır.

Ayrıca “En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri” verilerek, temel bilimler, mühendislik ve mimarlık alanlarında hazırlanan nitelikli doktora tezlerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.