2021 Aralık Doktora Yeterlik sınavları 01.12.2021 ve Dönem sonu olan 14.01.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İTÜ Lisansüstü Yönetmeliğinin Yeterlik sınavı hakkında 19 maddesi 2. fıkrası:

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) (Değişik:RG-30/06/2017-30110, ilk cümle) Yeterlik sınavı güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.